BEZPEČNOST

BEZPEČNOST A RADIACE DNES


Radiace je běžnou cestou vyzařování energie a je přítomna všude ve světě i v našich tělech. Po celá desetiletí se slovo "radiace" spojovalo s místy, která změnila historii lidstva. Černobyl je symbolem největší katastrofy v jaderné energetice v historii lidstva se smrtelnými následky způsobenými šířením záření z výbuchu 4. bloku elektrárny v Černobylu. Úrovně záření v elektrárně a v blízkých oblastech (včetně města Pripjať) se pohybovaly od 0,1 do 300 sievertů za hodinu (téměř miliarda - 1 000 000 000 krát vyšší hodnoty než u běžných přirozených měření prostředí v mikroSievertech - μSv). Nejčastěji radioaktivní izotopy jódu 131, cesia 137 a stroncia 90 byly rozptýleny do ovzduší. Jen 10 minut strávených v okolí hořícího reaktoru by způsobilo Akutní Radiační Nemoc (ARS) a významně přispělo k ohrožení života.

Radiace záření černobyl dnes

Týdny po nehodě se nesly v duchu likvidačních prací, požár v jádru reaktoru byl docela uhašen až dva týdny po explozi a úroveň záření začala pomalu klesat. Budování bezpečnostního krytu - sarkofágu (dokončen 30. listopadu 1986 v překvapivém čase, jen za 7 měsíců) nad zničeným reaktorem, pomohlo dalšímu procesu snižování záření a umožnil lidem provádět další likvidační práce. Radioaktivní izotopy jsou obvykle dost těžké, a proto přirozeně přecházejí hlouběji do půdy; každý rok klesají přibližně o jeden centimetr hlouběji do půdy.

Poločas rozpadu?

*Poločas rozpadu je čas potřebný k tomu, aby radioaktivita určitého izotopu klesla na polovinu své původní hodnoty. To znamená, že radioaktivita nikdy nezmizí, ale po dostatečně dlouhé době se může stát zanedbatelnou. Například po 10 poločasech rozpadu klesá radioaktivita 1000 krát po 20 poločasech rozpadu o 1000 000 atd.

V současnosti evakuované oblasti zůstávají pustinou, je však velmi těžké najít radioaktivitu, která překračuje přirozené záření. I to je jeden z důvodů, proč byla 30 kilometrová uzavřena zóna prohlášena za přírodní rezervaci. V rámci 10-kilometrové zóny stále najdeme radioaktivní body, tj. skvrny na zemi s kondenzovaným zářením, které stále převyšuje přirozenou úroveň stokrát a dokonce i tisíckrát. Během Vašeho výletu v Černobylu Vám tato místa ukážeme, ale nebudeme se v nich dlouho zdržovat. Dokonce i přes oblast Červeného lesa (borový les za elektrárnou, který uschl kvůli ozáření několik dní po nehodě) jen projedeme, nebudeme se zastavovat.

V roce 2016, kdy nový bezpečnostní kryt (sarkofág) nahradil starý sarkofág, úrovně záření kolem elektrárny v Černobylu klesly 3-4 krát a nyní jsou na 1,2 μSv (mikroSievertech) za hodinu. V blízkém městě Pripjať může úroveň záření na některých místech dosáhnout 0,9 μSv / hodinu, ale obvykle nepřesahuje přirozenou úroveň záření 0,3 μSv / hodinu. Úrovně záření se liší, například na základě počasí (níže jsou v zimě, výše v létě).

Chráňte se před zářením v Černobylu

JE NEBEZPEČNÉ NAVŠTÍVIT ČERNOBYL?


havárie na atomových elektrárnách ve světě

Po všech těch letech je cestování do Černobylu bezpečné jako nikdy před tím. Po více než 10 letech společnost CHERNOBYLwel.come vytvořila nejbezpečnější trasy, které se vyhýbají radioaktivním místům, případně v jejich blízkosti pobýváte jen krátce. Přesto zajistíme, abyste viděli ty nejzajímavější a nejdůležitější místa či budovy, a během některých zájezdů dokonce i vnitřek samotné elektrárny. Během jednoho dne stráveného v černobylské uzavřené zóně dostane tělo dávku záření, která je srovnatelná s přirozeným zářením, které se nachází všude kolem nás. Abychom to uvedli do souvislostí, tato dávka je obvykle 300 krát nižší než rentgen celého těla a je srovnatelná s několika hodinami strávenými v letadle, kde jsme vystaveni kosmickému záření pocházejícího z vesmíru. V číslech dostanete 3-4 μSv gama záření za jeden den (viz druhy záření níže), dávku záření, která není vůbec škodlivá. Pro srovnání, většina jaderných elektráren na celém světě má bezpečnostní limit pro své zaměstnance nastaven na 50-100 μSv za den. S největší pravděpodobností dostanete více záření během letu do Kyjeva, než během jednoho dne v Černobylu.

Návštěvníci uzavřené zóny v Černobylu by se měli vyhnout radioaktivnímu prachu, který by se mohl vyskytnout na některých místech a v malých množstvích (ne nebezpečných) by mohl zůstat na jejich oblečení či obuvi. Z tohoto důvodu CHERNOBYLwel.come navrhuje, aby si všichni návštěvníci důkladně umyli své oblečení i obuv, jakmile se vrátí domů. Každý dobrodruh, cestující s CHERNOBYLwel.come, dostane zdarma tkaninový respirátor. A jako jediná společnost na Ukrajině Vám nabízíme bezplatné používání Geiger-Müllerových detektorů, abychom zvýšili Vaše pohodlí a bezpečnost. Navzdory nízkým rizikům, žádáme Vás, abyste se drželi  Vašeho průvodce a dodržovali jeho pokyny. Tímto způsobem můžeme zajistit 100% bezpečnou prohlídku města Černobyl.

VÍCE O RADIACI


Všechny objekty kolem nás, včetně našich těl, sestávají z atomů, které jsou složeny z protonů a neutronů, nacházejících se v jádře a elektronů obíhajících kolem nich. Atomy téhož chemického prvku mají stejný počet protonů, ale mohou se lišit v počtu neutronů. Nazýváme je izotopy. Například dva z nejznámějších izotopů uhlíku jsou tzv. uhlík-12 a uhlík-14, kde číslo udává celkový počet protonů a neutronů.

Izotopy pak můžeme rozdělit podle toho, zda jsou stabilní nebo se mění v procesu, který nazýváme radioaktivním rozkladem, nebo prostě jen radioaktivitou. Rychlost, s jakou se rozpadá radioaktivní izotop, je charakterizována poločasem rozpadu, který je různý - od drobných frakcí sekundy až po miliardu let. Pokud je poločas rozpadu krátký, rozpad je rychlý a říkáme, že takový izotop je více radioaktivní a naopak.

radiace záření v běžném životě

Je důležité pochopit, že určitý stupeň radioaktivity je velmi běžný, protože každý prvek má některé radioaktivní izotopy a mnohé z nich se nacházejí přirozeně kolem nás. Všechny objekty kolem nás jsou tím pádem do jisté míry radioaktivní, včetně našich těl, která obsahují malé množství radioaktivních uhlíku-14 a draslíku-40, a obvykle se z toho asi 8000 atomů rozpadá každou sekundu. Naše těla jsou samozřejmě zvyklá na tyto nízké stupně radioaktivity, které jsou neškodné.

Záření je přenos energie a může být rozdělen buď na ionizující nebo neionizující, na základě své schopnosti ionizovat atomy a molekuly a narušit chemické vazby mezi nimi. Například, viditelné světlo nebo rádiové vlny jsou oběma typy bezpečného neionizujícího elektromagnetického záření, zatímco záření vyzařované při radioaktivním rozpadu je obvykle nebezpečné ionizující záření. Nebezpečí ionizujícího záření spočívá v tom, že může narušit chemické vazby uvnitř buněk živých organismů, které se mohou poškodit a vést tak k nepříznivým účinkům na zdraví.

Množství absorbovaného záření se nazývá dávka a pro nás nejdůležitější je takzvaná efektivní dávka, která zohledňuje množství, druh záření a jeho biologický účinek. To je přesně to, co naše dozimetry během Vaší návštěvy v Černobylu budou měřit. Jednotky efektivní dávky jsou sieverty nebo více prakticky microSieverty (1/1 000 000 Sievertů). Naše dozimetry měří skutečnou úroveň záření v mikroSievertech za hodinu, ale i automaticky vypočítávají celkovou dávku během zapnutí dozimetru. Jak jsme již zmínili, během typického dne prohlídky v uzavřené zóně, váš dozimetr naměří přibližně 3-4 mikroSievertů gama záření.

Mluvit o přijetí dávky ozáření může znít nebezpečně, ale je důležité, abychom to uvedli na pravou míru. Je třeba chápat, že některé úrovně záření, např. přirozené radiační pozadí, jsou zcela přirozené a vyskytují se všude ve světě. Záření na pozadí sestává z více zdrojů včetně záření pocházejícího ze všech radioaktivních izotopů, které se přirozeně vyskytují ve všem a kosmického záření pocházejícího z vesmíru. Nejvýznamnějším zdrojem záření na pozadí je radioaktivní plyn nazýván radon, který se přirozeně uvolňuje ze země, a tak ho vdechujeme. Zejména v budovách se špatným větráním se tento plyn může soustředit a úrovně záření se mohou snadno zvýšit na vyšší hodnotu než na většině míst v uzavřené zóně.

V číslech je světový průměr všech zdrojů záření okolo 8 mikroSievertů za den. Takže můžete vidět, že 3-4 mikroSieverty měřené Vaším dozimetrem během 10-12 hodin naší exkurze jsou zcela bezpečné a jsou srovnatelné s tím, co byste přijali běžně každý den doma. Navíc existuje mnoho míst, která dnes mají přirozeně mnohem vyšší úroveň záření než Černobyl. Guarapari Beach v Brazílii má rekord, kde na některých místech může úroveň záření překročit současnou úroveň Černobylu až stokrát.

Kromě přirozených zdrojů záření, existuje mnoho umělých zdrojů, kterým jsme pravidelně vystaveni. Patří sem různé lékařské postupy, ale také kouření, protože cigaretový kouř obsahuje významné množství radioaktivního polonia-210, které může způsobit rakovinu. Další radioaktivní činností je letadlo, protože ve vysokých nadmořských výškách jsme více vystaveni kosmickému záření, které je obvykle chráněno atmosférou. Nejběžnější umělé zdroje uvádíme v tabulce 1. Jak vidíte, kouření je jednou z nejaktivnějších radioaktivních aktivit, kterou člověk může zažít a kouřením jednoho balíku denně získáte za jeden rok dávku 10 000krát větší než během exkurze do zóny.

Čtyři typy ionizujícího záření:

*alfa záření: je nejběžnějším zářením, protože většina radioaktivních izotopů se rozpadá tím, že vyzařuje částice alfa. Částice alfa sestává ze dvou protonů a dvou neutronů. Jelikož jsou dost velké a přenášejí elektrický náboj, je velmi jednoduché je zastavit. Jeden kus papíru nebo několik centimetrů vzduchu typicky postačuje na efektivní stínění alfa záření. Pokud se však některý alfa radioaktivní materiál přijme nebo vdechne a dostane se do přímého kontaktu s tkáněmi vnitřních orgánů, může to způsobit poškození a vést k nepříznivým zdravotním problémům. Proto je třeba zabránit kontaminaci potravin, což je hlavní důvod, proč je přísně zakázáno konzumovat potraviny během Vašeho výletu v uzavřené zóně.

*beta záření: sestává z elektronů nebo takzvaných pozitronů. Kousek plastu, hliníková fólie nebo několik metrů vzduchu ho může poměrně snadno zastavit. Z tohoto důvodu Vaše dozimetry detekují beta záření pouze krátce v blízkosti takzvaných hotspotů, a proto nepředstavují vážné zdravotní riziko. Stejně jako u alfa záření je nejdůležitější zabránit konzumaci možných kontaminovaných potravin.

*gama záření: je typ elektromagnetického záření, stejného jako viditelné světlo nebo rádiové vlny, ale mnohem energičtějšími. Jde o velmi pronikavý typ záření, před kterým se dá nejlépe ochránit velkou vrstvou olova nebo betonu. Gama záření je běžným typem záření, které se nachází všude kolem nás, a také proto je naše tělo zvyklé na jeho nízké hodnoty. Malé množství gama záření nepředstavuje vážné zdravotní riziko.

*neutronové záření: produkuje se typicky v jaderném štěpení, které hraje klíčovou roli v jaderné energii. Jde o velmi pronikavý druh záření, před kterým se nejlépe chrání materiály s vysokým obsahem neutronů, jako je parafín nebo velké množství vody. Je to však velmi vzácný druh záření, který se nachází jen v blízkosti aktivních jaderných reaktorů.

Černobyl výlet bezpečnost dnes radiace

HLEDÁTE VÍCE ZÁŘENÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ?


Banány jsou nejvíce radioaktivní ovoce. Obsahují radioaktivní izotop draslík-40. Snědení jednoho banánu se rovná dávce ozáření 0,1 mikroSievertů, ale hodnota tohoto záření přijatého Vaším tělem se nedá srovnat s kouřením, ani s návštěvou Černobylu.

kolik radiace dostanu během Černobyl zájezdu

Existují další místa na světě, která jsou přirozeně nebo historicky radioaktivní; vůči nimž nemají lidé takové předsudky jako vůči Černobylu.

Zajistíme, aby vaše exkurze v Černobylu byla jedním z nejbezpečnějších dobrodružství Vašeho života.

VYBERTE SI ZÁJEZD