BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ A RADIÁCIA DNES


Radiácia je bežnou cestou vyžarovania energie a je prítomná všade vo svete, aj v našich telách. Po celé desaťročia sa slovo "radiácia" spájalo s miestami, ktoré zmenili históriu ľudstva. Černobyľ je symbolom najväčšej katastrofy v jadrovej energetike v histórii ľudstva so smrteľnými následkami spôsobenými šírením žiarenia výbuchom 4. bloku elektrárne v Černobyle. Úrovne žiarenia v elektrárni a v blízkych oblastiach (vrátane mesta Pripjať) sa pohybovali od 0,1 do 300 Sievertov za hodinu (takmer miliarda - 1 000 000 000 krát vyššie hodnoty ako pri bežných prirodzených meraniach prostredia v mikroSievertoch - μSv). Najčastejšie rádioaktívne izotopy jódu 131, cézia 137 a stroncia 90 boli rozptýlené do ovzdušia. Len 10 minút strávených v okolí horiaceho reaktora by spôsobilo Akútnu Radiačnú Chorobu (ARS) a významne prispelo k ohrozeniu života.

Černobyl výlet zájazd radiácia ukrajina bezpečnosť

Týždne po nehode s pokračujúcimi likvidačnými prácami (požiar v jadre reaktora bol celkom uhasený až dva týždne po explózii) a veľmi krátkym polčasom rozpadu* najnebezpečnejších častíc (napr. Jód 131), ktoré sa až po týždňoch zmenili na menej nebezpečné alebo stabilné izotopy, úroveň žiarenia začala pomaly klesať. Budovanie bezpečnostného krytu - sarkofágu (dokončený 30. novembra 1986 v prekvapujúcom čase, len za 7 mesiacov) nad zničeným reaktorom, pomohol ďalšiemu procesu znižovania žiarenia a umožnil ľuďom vykonávať ďalšie likvidačné práce. Rádioaktívne izotopy sú zvyčajne dosť ťažké, a preto prirodzene prechádzajú hlbšie do pôdy; každý rok klesajú o približne jeden centimeter hlbšie do pôdy.

*Polčas rozpadu je čas potrebný na to, aby rádioaktivita určitého izotopu klesla na polovicu svojej pôvodnej hodnoty. To znamená, že rádioaktivita nikdy nezmizne, ale po dostatočne dlhom čase sa môže stať zanedbateľnou. Napríklad, po 10 polčasoch rozpadu klesá rádioaktivita 1000 krát po 20 polčasoch rozpadu o 1000 000 atď.

V súčasnosti evakuované oblasti zostávajú pustatinou, je však veľmi ťažké nájsť rádioaktivitu, ktorá prekračuje prirodzené žiarenie. Aj to je jeden z dôvodov, prečo bola 30 kilometrová uzavretá zóna vyhlásená za prírodnú rezerváciu. V rámci 10-kilometrovej zóny stále nájdeme rádioaktívne body, t.j. škvrny na zemi s kondenzovaným žiarením, ktoré stále prevyšujú prirodzenú úroveň o stokrát a dokonca i tisíckrát. Počas vášho výletu v Černobyle vám tieto miesta ukážeme, ale nebudeme sa v nich dlho zdržiavať. Dokonca aj cez oblasť Červeného lesa (borovicový les za elektrárňou, ktorý vyschol kvôli ožiareniu niekoľko dní po nehode) len prejdeme, nebudeme sa zastavovať.

V roku 2016, keď nový bezpečnostný kryt (sarkofág) nahradil starý sarkofág, úrovne žiarenia okolo elektrárne v Černobyle klesli o 3-4 krát a teraz sú na 1,2 μSv (mikroSievertoch) za hodinu. V blízkom meste Pripjať môže úroveň žiarenia na niektorých miestach dosiahnuť 0,9 μSv /hodinu, ale zvyčajne nepresahuje prirodzenú úroveň žiarenia 0,3 μSv / hodinu. Úrovne žiarenia sa líšia, napríklad na základe počasia (nižšie sú v zime, vyššie v lete).

Černobyl výlet zájazd radiácia ukrajina bezpečnosť fotka ruské koleso

Je nebezpečné navštíviť Černobyľ?


výbuch radiácia vo svete nehody černobyľ fukušima

Po všetkých tých rokoch je cestovanie do Černobyľu bezpečné ako nikdy pred tým. Po viac ako 10 rokoch spoločnosť CHERNOBYLwel.come vytvorila najbezpečnejšie trasy, ktoré sa vyhýbajú rádioaktívnym miestam, prípadne sa v ich blízkosti zdržiavate len krátko. Napriek tomu zabezpečíme, aby ste videli tie najzaujímavejšie a najdôležitejšie miesta či budovy, a počas niektorých prehliadok/zájazdov, dokonca aj vnútro samotnej elektrárne. Počas jedného dňa stráveného v černobyľskej uzavretej zóne dostane telo dávku žiarenia, ktorá je porovnateľná s prirodzeným žiarením, ktoré sa nachádza všade okolo nás. Aby sme to uviedli do súvislostí, táto dávka je zvyčajne 300 krát nižšia ako roentgen celého tela a je porovnateľná s niekoľkými hodinami strávenými v lietadle, kde sme vystavení kozmickému žiareniu pochádzajúceho z vesmíru. V číslach dostanete 3-4 μSv gama žiarenia za jeden deň (pozri druhy žiarenia nižšie), dávku žiarenia, ktoré nie je vôbec škodlivé. Na porovnanie, väčšina jadrových elektrární na celom svete má bezpečnostný limit pre svojich zamestnancov nastavený na 50-100 μSv za deň. S najväčšou pravdepodobnosťou dostanete viac žiarenia počas letu do Kyjeva, než počas jedného dňa v Černobyle.

Návštevníci uzavretej zóny v Černobyle by sa mali vyhnúť rádioaktívnemu prachu, ktorý by sa mohol vyskytnúť na niektorých miestach a v malých množstvách (nie nebezpečných) by mohol ostať na ich oblečení či obuvi. Z tohto dôvodu CHERNOBYLwel.come navrhuje, aby si všetci návštevníci dôkladne umyli svoje oblečenie i obuv, akonáhle sa vrátia domov. Každý dobrodruh, cestujúci s CHERNOBYLwel.come, dostane zadarmo tkaninový respirátor. A ako jediná spoločnosť na Ukrajine vám ponúkame bezplatné používanie Geiger-Mullerových detektorov, aby sme zvýšili vaše pohodlie a bezpečnosť. Napriek nízkym rizikám, žiadame Vás, aby ste sa držali pri vašom sprievodcovi a dodržiavali jeho pokyny. Týmto spôsobom môžeme zaistiť 100% bezpečnú prehliadku mesta Černobyľ.

VIAC O RADIÁCII


Všetky objekty okolo nás, vrátane našich tiel, pozostávajú z atómov, ktoré sú zložené z protónov a neutrónov, nachádzajúcich sa v jadre a elektrónov obiehajúcich okolo nich. Atómy toho istého chemického prvku majú rovnaký počet protónov, ale môžu sa líšiť v počte neutrónov. Voláme ich izotopy. Napríklad, dva z najznámejších izotopov uhlíka sú tzv. uhlík-12 a uhlík-14, kde číslo udáva celkový počet protónov a neutrónov.

Izotopy potom môžeme rozdeliť podľa toho, či sú stabilné alebo sa menia v procese, ktorý nazývame rádioaktívnym rozkladom, alebo jednoducho len rádioaktivitou. Rýchlosť, s akou sa rozpadá rádioaktívny izotop, je charakterizovaná polčasom rozpadu, ktorý je rôzny - od drobných frakcií sekundy až po miliardu rokov. Ak je polčas rozpadu krátky, rozpad je rýchly a hovoríme, že takýto izotop je viac rádioaktívny a naopak.

Denná dávka radiácie v bežnom živote černobyl elektráreň

Je dôležité pochopiť, že určitý stupeň rádioaktivity je veľmi bežný, pretože každý prvok má niektoré rádioaktívne izotopy a mnohé z nich sa nachádzajú prirodzene okolo nás. Všetky objekty okolo nás sú tým pádom do istej miery rádioaktívne, vrátane našich tiel, ktoré obsahujú malé množstvá rádioaktívneho uhlíka-14 a draslíka-40, a zvyčajne sa z toho asi 8000 atómov rozpadá každú sekundu. Naše telá sú, samozrejme, zvyknuté na tieto nízke stupne rádioaktivity, ktoré sú neškodné.

Žiarenie je prenos energie a môže byť rozdelené buď na ionizujúce alebo neionizujúce, na základe svojej schopnosti ionizovať atómy a molekuly a narušiť chemické väzby medzi nimi. Napríklad, viditeľné svetlo alebo rádiové vlny sú obidvoma typmi bezpečného neionizujúceho elektromagnetického žiarenia, zatiaľ čo žiarenie vyžarované pri rádioaktívnom rozpadu je zvyčajne nebezpečné ionizujúce žiarenie. Nebezpečenstvo ionizujúceho žiarenia spočíva v tom, že môže narušiť chemické väzby vnútri buniek živých organizmov, ktoré sa môžu poškodiť a viesť tak k nepriaznivým účinkom na zdravie.

Množstvo absorbovaného žiarenia sa nazýva dávka a pre nás najdôležitejšia je takzvaná efektívna dávka, ktorá zohľadňuje množstvo, druh žiarenia a jeho biologický účinok. To je presne to, čo naše dozimetre počas vašej návštevy v Černobyle budú merať. Jednotky efektívnej dávky sú Sieverty alebo viac prakticky microSieverty (1/1 000 000 Sieverovt). Naše dozimetre merajú skutočnú úroveň žiarenia v mikroSievertoch za hodinu, ale aj automaticky vypočítavajú celkovú dávku počas zapnutia dozimetra. Ako sme už spomenuli, počas typického dňa prehliadky v uzavretej zóne, váš dozimeter nameria približne 3-4 mikroSievertov gama žiarenia.

Hovoriť o prijatí dávky ožiarenia môže znieť nebezpečne, ale je dôležité, aby sme to uviedli na pravú mieru. Treba chápať, že niektoré úrovne žiarenia, napr. prirodzené radiačné pozadie, sú úplne prirodzené a vyskytujú sa všade vo svete. Žiarenie na pozadí pozostáva z viacerých zdrojov vrátane žiarenia pochádzajúceho zo všetkých rádioaktívnych izotopov, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo všetkom a kozmického žiarenia pochádzajúceho z vesmíru. Najvýznamnejším zdrojom žiarenia na pozadí je rádioaktívny plyn nazývaný radón, ktorý sa prirodzene uvoľňuje zo zeme, a tak ho vdychujeme. Najmä v budovách so zlým vetraním sa tento plyn môže sústrediť a úrovne žiarenia sa môžu ľahko zvýšiť na vyššiu hodnotu ako na väčšine miest v uzavretej zóne.

V číslach je svetový priemer všetkých zdrojov žiarenia okolo 8 mikroSievertov za deň. Takže môžete vidieť, že 3-4 mikroSievery merané vaším dozimetrom počas 10-12 hodín našej exkurzie sú úplne bezpečné a sú porovnateľné s tým, čo by ste prijali bežne každý deň doma. Navyše existuje veľa miest, ktoré dnes majú prirodzene oveľa vyššiu úroveň žiarenia ako Černobyľ. Guarapari Beach v Brazílii má rekord, kde na niektorých miestach môže úroveň žiarenia prekročiť súčasnú úroveň Černobyľu až stokrát.

Okrem prirodzených zdrojov žiarenia, existuje mnoho umelých zdrojov, ktorým sme pravidelne vystavení. Patria sem rôzne lekárske postupy, ale aj fajčenie, pretože cigaretový dym obsahuje významné množstvo rádioaktívneho polónia-210, ktoré môže spôsobiť rakovinu. Ďalšou rádioaktívnou činnosťou je lietadlo, pretože vo vysokých nadmorských výškach sme viac vystavení kozmickému žiareniu, ktoré je zvyčajne chránené atmosférou. Najbežnejšie umelé zdroje uvádzame v tabuľke 1. Ako vidíte, fajčenie je jednou z najaktívnejších rádioaktívnych aktivít, ktorú človek môže zažiť a fajčením jedného balíka denne získate za jeden rok dávku 10 000-krát väčšiu ako počas exkurzie do zóny.

Štyri typy ionizujúceho žiarenia:

*alfa žiarenie: je najbežnejším žiarením, pretože väčšina rádioaktívnych izotopov sa rozpadá tým, že vyžaruje častice alfa. Častica alfa pozostáva z dvoch protónov a dvoch neutrónov. Keďže sú dosť veľké a prenášajú elektrický náboj, je veľmi jednoduché ich zastaviť. Jeden kus papiera alebo niekoľko centimetrov vzduchu typicky postačuje na efektívne tienenie alfa žiarenia. Ak sa však niektorý alfa rádioaktívny materiál prijme alebo vdýchne a dostane sa do priameho kontaktu s tkanivami vnútorných orgánov, môže to spôsobiť poškodenie a viesť k nepriaznivým zdravotným problémom. Preto je potrebné zabrániť kontaminácii potravín, čo je hlavný dôvod, prečo je prísne zakázané konzumovať potraviny počas vášho výletu v uzavretej zóne.

*beta žiarenie: pozostáva z elektrónov alebo takzvaných pozitrónov. Kúsok plastu, hliníková fólia alebo niekoľko metrov vzduchu ho môže pomerne ľahko zastaviť. Z tohto dôvodu vaše dozimetre detekujú beta žiarenie iba krátko v blízkosti takzvaných hotspotov, a preto nepredstavujú vážne zdravotné riziko. Rovnako ako u alfa žiarenia je najdôležitejšie zabrániť konzumácií možných kontaminovaných potravín.

*gama žiarenie: je typ elektromagnetického žiarenia, rovnakého ako viditeľné svetlo alebo rádiové vlny, ale oveľa energickejšieho. Ide o veľmi prenikavý typ žiarenia, pred ktorým sa dá najlepšie ochrániť veľkou vrstvou olova alebo betónu. Gama žiarenie je bežným typom žiarenia, ktoré sa nachádza všade okolo nás, a aj preto je naše telo zvyknuté na jeho nízke hodnoty. Malé množstvo gama žiarenia nepredstavuje vážne zdravotné riziko.

*neutrónové žiarenie: produkuje sa typicky v jadrovom štiepení, ktoré zohráva kľúčovú úlohu v jadrovej energii. Ide o veľmi prenikavý druh žiarenia, pred ktorým sa najlepšie chráni materiálmi s vysokým obsahom neutrónov, ako je parafín alebo veľké množstvo vody. Je to však veľmi zriedkavý druh žiarenia, ktorý sa nachádza len v blízkosti aktívnych jadrových reaktorov.

Černobyl výlet zájazd radiácia ukrajina bezpečnosť žiarenie radiácia

Hľadáte viac žiarenia vo svojom živote?


Banány sú najviac rádioaktívne ovocie. Obsahujú rádioaktívny izotop draslík-40. Jedenie jedného banánu sa rovná dávke ožiarenia 0,1 mikroSievertov, ale hodnota tohto žiarenia prijatého vaším telom sa nedá porovnať s fajčením, ani s návštevou Černobyľa.

Černobyl výlet zájazd radiácia ukrajina bezpečnosť žiarenie radiácia

Existujú ďalšie miesta na svete, ktoré sú prirodzene alebo historicky rádioaktívne; voči ktorým nemajú ľudia také predsudky ako voči Černobyľu.

Zabezpečíme, aby vaša exkurzia v Černobyle bola jedným z najbezpečnejších dobrodružstiev vášho života.

VYBRAŤ ZÁJAZD